Qui-Gon Jinn

Rycerz jedi okresie Republiki Galaktycznej padawan Hrabiego Dooku jednego z najlepszych mistrzów władających mieczem świetlnym tamtych czasów. Gdy Qui-Gon przyjął rangę mistrza szybko został znany w radzie jedi, jako mistrz innych poglądów.Szkolił na rycerza jedi Obi Wana Kenobiega, w roku 32 BBY to trzydziesty rok przed bitwą o Yavin. Gdy mistrz i uczeń otrzymali zadanie od Kanclerza Valorum by podali się jako ambasadorzy i udali się do federacji Handlowej do rozmów z Wicekrólem, ale do tego nie doszło lecz do agresywnych  Negocjacji
przy użyciu miecza świetlnego. Gdy rozpoczęła się inwazja na Naboo, jedi uratował Gungania  przypadkowo a nazywał się  Jar Jar Binks zaprowadził dwóch jedi do
Otoh Gunga i z tamtą dostali transport wodny i ponownie uratowali nowego przyjaciela i zabrali go jako nawigatora. Gdy dotarli do Theed do stolicy Naboo, odbili Królowę Amidalę ale gdy starali wydostać się z planety to wróg trafił główny silnik, zostali skazani na postój na Tatooine by uzupełnić naprawę statku, odnajdują części u handlarza Watto  a Padmé poznaje tam

Anakin Skywalkera. " jesteś aniołem " Anakin do Padmé.
   rycerz jedi poznaje chłopca  na rynku piaszczystej planet o imieniu Anakin który zaoferował towarzyszom schronienie w domu. Niestety był niewolnikiem Watta mistrz jedi wyczuwa skupienie mocy,  w nim jak bardzo potężna jest w nim moc i jest pewny jest  że to wybraniec mocy a zgodnie z przepowiednią wybraniec mocy ma przywrócić równowagę mocy , na potwierdzeniem swoich domysłów pobiera krew chłopca i każe swojemu uczniowi zbadać ile w jego organizmie jest Midichlorianów wynik 20000  żaden jedi tylu niemiał nawet mistrz Yoda. Gdy młody Anakin wygrywa turniej części do statku i wolność, mistrz jedi zabiera go na pokład  znienacka atakuje Darth Maul ale szybko Qui-Gon wskoczył na statek. Gdy dotarli na Coruscant doszło do wielkich zmian z rozkazu królowej a na przycisku kanclerza  na ją rozpoczęły się nowe wybory na kanclerza.  mistrz    Qui-Gon Jinn informuje o wojowniku wnioskuje że to jest sith oraz wytłumaczył w radzie  że odnalazł wybrańca mocy i chce się podjąć szkolenie Anakina ale rada nie zgodziła rzekł mistrz Yoda "masz już ucznia  

Qui-Gon"   więc powołał Obi wana swojego ucznia na mistrza by szkolił skywalkera,  Mace Windu " to rada podejmie decyzje czy będzie szkolony". Rada wyznaczyła nowe zadanie by chronili królową do stolicy rodzimej planety bo chce uratować swoją planetę.
Wspólne siły
Królowa ujawniła się przy Gunganinach to była Padmé, oba sąsiadujące rody zawarli sojusz. Gdy zaczęła się akcja uratowania podanych w hangarze zastali Dartha Maula, Rozpoczęła się zacięta walka jedi a sithem, ale mistrz Obi Wana  przegrał, ale jego uczeń przeciął wroga na pół mistrza mieczem."Przyrzeknij że wyszkolisz chłopca "  mistrz do ucznia     Obi Wan Kenobi dostaje pozwolenie rady jedi by szkolił Anakina.
Walka jedi z sithem
Jedi knight during the Galactic Republic padawan Count Dooku, one of the greatest masters of wielding a lightsaber out there these days. When Qui-Gon received the rank of master quickly became known in the jedi council, as a master of other views.He trained at the Jedi knight Obi Wan Kenobiega, in 32 BBY to thirty years before the Battle of Yavin. When the master and disciple were given the task of Chancellor Valorum that they gave up and went as ambassadors to the Federation of Commerce to talk to the Viceroy, but this did not happen, but the aggressive Negotiations
  using a lightsaber. When launched the invasion of Naboo, Jedi rescued Gungania accidentally and was named Jar Jar Binks led to two jedi
OTOH Gunga and with that they got water transport and then saved a new friend and took it as a navigator. When they reached Theede the capital of Naboo, they rescued the Queen Amidala but when they tried to escape from the planet is the enemy hit the main engine, were sentenced to stop on Tatooine to complete repair the ship, find part at the dealer Watto and Padmé meets there Anakin Skywalker. "You are an angel," Anakin to Padme


jedi knight meets a boy on the market a sandy planet named Anakin comrades who offered shelter in the house. Unfortunately, he was a slave Watt master jedi senses concentration of power in it as a very powerful is its power and is confident that it is the chosen power and as foretold Power has chosen to restore the balance of power on the confirmation of their conjecture collects blood and the boy tells his disciple examine how his body is the result of midi-chlorian 20000 no jedi many niemiał even Master Yoda. When the young Anakin wins the tournament part of the ship and freedom, jedi master takes him on board suddenly attacked Darth Maul quickly but Qui-Gon jumped ship. When they arrived on Coruscant, there was a great change of command queen and the Chancellor on the button on it began new elections

Chancellor. Master Qui-Gon Jinn inform warrior concludes that it is a sith and explained to the council that he had found the Fist of power and want to take the training Anakin but the council refused Yoda said, "you have a student


Qui-Gon, "so called Obi Wan your student to master that trained Skywalker, Mace Windu" This council will decide whether it will be trained. "The Council established the new task to protect the queen to the capital home planet because he wants to save his planet.


the joint forces


The queen revealed at Gunganinach it was Padmé, the two neighboring families have entered into an alliance. When the action started saving given in the hangar, they found Darth Maul began a fierce battle Jedi and the Sith, but master Obi Wan defeated, but his student cut the enemy in half a master of the sword. "Promise that you train the boy" master to student Obi Wan Kenobi gets permission jedi council by trained Anakin.

The fight jedi of the Sith

     Komentarze

Popularne posty